Position : นักศึกษาฝึกงาน (Online Marketing)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน (Online Marketing)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 2 อัตรา
อายุ : 20-27 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


ความรับผิดชอบหลัก
-ประสานงานกับสื่อโฆษณาทุกชนิด เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแต่ละโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
-นำเสนอจุดเด่นต่างๆของสินค้าในแต่ละฟังก์ชั่น ของการใช้งานให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา อนุปริญญา
ติดต่อ