Position : นักศึกษาฝึกงาน(Executive Office)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Executive Office)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 20-25 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
จัดทำเอกสาร, ประสานงานติดตามเอกสารพร้อมบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำโครงสร้างสายบังคับบัญชาบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทในเครือ
ความรับผิดชอบหลัก
  • รับผิดชอบความเรียบร้อยจัดเก็บข้อมูลเอกสารโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  • รับผิดชอบการจัดทำเอกสารและเตรียมเสนอเซ็นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
ด้านการจัดการงาน
ด้านธุรกิจของบริษัทฯ
ด้านการใช้โปรแกรม Ms Officer
ทักษะการประสานงาน
ทักษะการใช้งาน Computer
MS Word, MS Excel, MS Power point
 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
มีความรับผิดชอบ
รวดเร็วและละเอียดรอบคอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ