Position : นักศึกษาฝึกงาน(Human Resources Development)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Human Resources Development)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : - ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

สนับสนุนกงานพัฒนาและฝึกอบรม จัดเตรียม, จัดทำเอกสาร, และประสานงานหน่วยงานติดตามเอกสารพร้อมบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทในเครือ

ความรับผิดชอบหลัก
 • จัดเตรียมข้อมูล และจัดทำเอกสารในงานฝึกอบรมและพัฒนาของบริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 • สนับสนุนการงานดูแลการจัดฝึกอบรม
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
 • ด้านการจัดการงานทรัพยากรบุคคล
 • ด้านธุรกิจของบริษัทฯ
 • ด้านการใช้โปรแกรม MS Excel
 • ทักษะการประสานงาน
 • ทักษะการใช้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ละเอียดรอบคอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ