Position : นักศึกษาฝึกงาน(Legal Office)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Legal Office)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : - ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

จัดเตรียมเอกสาร และจัดเก็บเอกสารของบริษัท รวมถึงสัญญาต่างๆ ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการทั่วไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี

ความรับผิดชอบหลัก

1. จัดเตรียมเอกสาร
2. จัดเก็บเอกสารของบริษัท
3. ติดต่อหน่วยงานราชการ

 

 

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

1.กฎหมายทั่วไปเบื้องต้น
2.ระบบการจัดเก็บเอกสาร

1.การใช้คอมพิวเตอร์
2.พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ได้ดี
3.มีมนุษยสัมพันธ์

1.มีความยุติธรรม
2.ความละเอียดรอบครอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ