Position : นักศึกษาฝึกงาน(Management Information System)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Management Information System)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 4 อัตรา
อายุ : 20-25 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
ร่วมออกแบบพัฒนาโปรแกรม, ทดสอบการใช้งานโปรแกรมและจัดทำคู่มือ, จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมภายใน, ควบคุม ดูแล จัดการระบบโปรแกรมภายใน , วางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับโปรแกรมในกรณีที่มีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น ตรวจสอบการให้สิทธิการใช้โปรแกรม, สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และร่วมผลักดันการนำโปรแกรม ใหม่ๆ เข้ามาใช้งานในบริษัทฯ  และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก

ร่วมออกแบบพัฒนาโปรแกรม

- เข้าฟังความต้องการของ User และหาแนวทางในการทำงานในระบบให้ก่อน(ถ้ามี)

- ร่วมออกแบบโปรแกรมเพื่อให้ User ใช้งานสะดวก

- ทดสอบโปรแกรมก่อนการใช้งานจริง

- จัดทำคู่มือการใช้งาน

 

จัดทำงบประมาณในการเขียนโปรแกรม

- จัดทำเอกสารการเพิ่มเติมแก้ไขโปรแกรมและการใช้งบประมาณนำเสนอต่อที่ประชุม

 

ควบคุม ดูแล จัดการระบบโปรแกรมภายใน

- สร้างฐานข้อมูลหลักเบื้องต้นของโปรแกรม

- จัดการด้านสิทธิตามตำแหน่งงาน

- Create User และให้สิทธิพนักงานตามตำแหน่ง(ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร)

- ตรวจสอบข้อผิดพลาด หาแนวทางแก้ไข และติดตามผล
 

วางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับโปรแกรมในกรณีที่มีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น

- แนะนำขั้นตอนการทำงานและวีธีการดำเนินการในโปรแกรม

 

รับแจ้งปัญหาในการใช้งานโปรแกรมเพื่อการแก้ไข

- รับแจ้งเรื่องถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ว่าเกิดจากสาเหตุใดพร้อมทั้งแจ้งวิธีแก้ไขให้

 

สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และร่วมผลักดันการนำโปรแกรม ใหม่ๆ เข้ามาใช้งานในบริษัทฯ 

- สนับสนุนการทำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ร่วมกับโปรแกรม

- ร่วมผลักดันการนำโปรแกรมใหม่ เข้ามาใช้งานในบริษัทฯ

 

งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย

- ดูแลประสานงานด้าน Warehouse

- จัดทำรายงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- ควบคุมดูแลการทำงานอื่นๆที่ยังไม่สามารถทำในโปรแกรมได้

- เข้ารับฟังนำเสนอโปรเจคที่อยากเข้าร่วมกับบริษัทฯ

- เข้ารับฟังการนำเสนอโปรแกรมต่างๆ จากบริษัทที่พัฒนาซอฟท์แวร์
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
  • สามารถใช้ภาษาโปรแกรมเช่น HTML เบื้องต้น , mysql , SQL , Java Script เช่น React , React Hook , NodeJS
  • มีกระบวนการในการจัดระเบียบต่าง ๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ