Position : นักศึกษาฝึกงาน(Programmer)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Programmer)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 5 อัตรา
อายุ : - ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
 • เพื่อให้สามารถ Research and Development Program ได้ และนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
 • เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอ และช่วยแก้ไขปัญหา ให้แก่ทีมโปรแกรมเมอร์ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถ Customize โปรแกรม เขียนโปรแกรม ด้วยทักษะเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบหลัก
 • การจัดการงานเอกสาร เช่น การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบเอกสารลูกค้า และการจัดการเอกสารอื่นๆภายในองค์กร
 • การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลูกค้า ในเรื่องของเอกสาร หลักฐานต่างๆ

 
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
 • กระบวนการจัดเตรียมเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • Microsoft Office
 • Windows Fax and Scan
 

 

 • การเจรจาต่อรอง
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • จิตสำนึกในหน้าที่การงาน
 • มีการวางแผนงานที่ทำ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ