ตำแหน่ง : Product Manager


สำนักงานใหญ่ : Double7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 2 อัตรา
อายุ : ไม่ระบุ ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

การจัดการด้านบุคลากรในบริษัท

-เป้าหมายรายสาขาสอดคล้องกับรายได้ของบริษัท

-จัดเกรดการขายของแต่ละสาขา

-จัดการปรับเปลี่ยนพนักงานภายในสาขาให้เหมาะสมกับยอดขาย

-เพิ่มความรู้ความสามารถในการขายของพนักงานขาย

 

การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท

- สินค้าเพียงพอต่อการขายทุกสัปดาห์

-สาขามีสินค้าที่ขายให้ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

-เพิ่มโอกาสการขายให้กับสาขา

-เพื่อเพิ่มรายได้ให้บริษัท

 

ความรับผิดชอบหลัก

การจัดการด้านบุคลากรในบริษัท

-กำหนดเป้าหมายเป็นRevenueให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

- วิเคราะห์ยอดขายสินค้าแต่และสินค้าและสาขา

-วิเคราะห์ศักยภาพของพนักงานและผู้ช่วยการขายแต่ละสาขา

- จัดให้มีการพัฒนาความรู้ของพนักงาน

-ประเมินความสามารถในการขายสินค้าของพนักงานและผู้ช่วยการขายแต่ละสาขา

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับเพิ่มหรือลดพนักงาน

- กำกับดูแลและสนับสนุนพนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ติดตามผลงานของพนักงานขายและผู้ช่วยการขายแต่ละสาขา

 

การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท

-กำหนดกลยุทธ์การเติมสินค้า

-วิเคราะห์ยอดขายย้อนหลังเพื่อForecast สินค้ารายสาขา

-จัดการเติมสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย

-ประเมินความต้องการสินค้าของสาขา

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอสำหรับการขายในแต่ละสาขา

-ติดตามสินค้าที่ EOL เพื่อหารุ่นทดแทน

-ติดตามการเปิดตัวของสินค้าและนำเข้ามาในสาขาตามกรอบข้อกำหนดของบริษัท

-กำกับดูแลและสนับสนุนทุกหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

-          ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของบริษัท

-          ข้อมูลแนวโน้มของตลาด

-          ข้อมูลกลุ่มประเภทลูกค้า

-          รายงานการขายของบริษัท

-          การ Forecast สินค้า

-โปรแกรมการขายของบริษัท

-โปรแกรม Excel

-การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า

-การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด

-การวิเคราะห์ข้อมูลการขายของพนักงาน

-การวิเคราะห์กลุ่มประเภทลูกค้า

-กลยุทธ์การกระจายสินค้า

-การวางแผน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ระบุ
คุณสมบัติอื่นๆ
ไม่ระบุ
ติดต่อ