ตำแหน่ง : Finance Officer-Account Receivable


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-30 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

1. จัดทำ Report  ยอดขายประจำวัน
    - ตรวจสอบรายงานยอดขายประจำวัน (Daily Money,Daily Report,Sell Online Bill View) ให้ถูกต้องครบถ้วน
    - จัดเก็บข้อมูลใน File สรุปยอดขาย Franchise เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องได้รับในแต่ละวัน
2. ติดตามและตรวจสอบยอดเงินโอนจาก Franchise
    - ติดตามสอบถามเมื่อลูกค้าไม่ได้โอนเงินมาตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดกำหนด
3. ตัดรับชำระหนี้
4. สรุปลูกหนี้คงค้าง+วงเงินคงเหลือประจำวัน
5. จัดทำใบเสร็จรับเงิน

ความรับผิดชอบหลัก
-
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

- มีความรู้ในการออกใบวางบิล

- มีความรู้ในการตัดรับชำระหนี้

- มีความรู้ในด้านการบันทึกบัญชีทั่วไป

- มีความรู้เรื่องภาษีซื้อ-ขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Word , Excel และ Power point

-มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
ติดต่อ