ตำแหน่ง : Shopping Online Support Officer (สัญญาจ้าง 1 ปี)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 2 อัตรา
อายุ : 22-40 ปี

วันทำงาน :  ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์  (เข้างานเป็นกะ)
 


รายละเอียดงาน
งานของฝ่ายบริการลูกค้าเปรียบเป็นหน้าที่คอยให้บริการ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างลูกค้าและบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการโทรออก-รับสาย / ช่องทางแชท / ช่องทางอีเมล์ เพื่อช่วยในการแก้ไขข้อร้องเรียนการรับคำสั่งการแก้ไขข้อผิดพลาดการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งบุคคลที่จะมาทำงานในตำแหน่งงานนี้ต้องมีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าได้ดี
ความรับผิดชอบหลัก

1.ให้ข้อมูล และรายละเอียดสินค้ากับลูกค้าผ่านช่องทางChat
2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่ออสอบถามข้อมูล-ติดต่อประสานงานกับหน้าร้านแจ้งรายละเอียดสินค้ามีปัญหาของลูกค้า เพื่อให้หน้าร้านตรวจเช็ค ทำรับคืน-ลดหนี้-หาสินค้าเพื่อทำคืนสินค้าให้กับลูกค้า-แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการเปิดคำสั่งขาย และbook เพื่อจัดส่งสินค้า-กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนสินค้า และต้องการคืนเงินจะแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งหลักฐานการทำเรื่องคืนเงิน(กรณีที่ลูกค้ากด ยอมรับสินค้า)
3.ติดต่อกับลูกค้า การได้รับการให้ข้อมูล และการแก้ไขของเคสสินค้าที่มีปัญหานั้นๆ

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
1.ความรู้ในผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ที่ใช้ในการบริการ

2.มีสติเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อรับกับสิ่งที่ไม่คาดคิด เช่น ลูกค้าโทรมาด่าอย่างรุนแรง ใช้ภาษาไม่สุภาพ เราต้องใช้สติในการควบคุมและรับมือ

1.การฟัง การพูด และการเขียน
2.การวางแผน การติดตามงาน การประสานงาน
3.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
4.มีทักษะการสื่อสารการพูดโน้มน้าวจิตใจใช้ภาษาเชิงบวก และน้ำเสียงที่ไพเราะ
1.จิตสำนึกในการให้บริการ หรือ Service Mind
2.ตรงเวลา ซื่อสัตย์ และมีแรงผลักดันตัวเอง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
- ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ระบุ
คุณสมบัติอื่นๆ
-.ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ