ตำแหน่ง : Assistant Credit Control


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 30-45 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ และ ควบคุม NPL ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้บริการและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ/ สินเชื่อรายบุคคล บริหารและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยพิจารณาทั้งในด้านความเสี่ยง และ โอกาสทางธุรกิจ
ความรับผิดชอบหลัก
 1.ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า
เสนอประเภทสินเชื่อและวงเงินให้เหมาะสมแก่สภาพธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า (ลูกค้าสินเชื่อรายบุคคล)
2.คัดเลือกลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบาย และ กรอบความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นจากหลักประกัน  / สภาพธุรกิจ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการรับชำระเงินกู้คืนและอัตราผลตอบแทนเงินกู้ต่าง ๆ
3.จัดส่ง Credit presentation : เขียน Case ข้อมูลลูกค้าให้แก่ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (Underwrite) พิจารณา (จัดส่งเอกสารลูกค้า / ตอบคำถามจาก
ฝ่ายวิเคราะสินเชื่อ / จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ)
4.ดูแล / ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (NPL) ใน Port / บริหารการชำระหนี้ของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
5.ให้ความรู้กับทีมในด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ / การเขียนในบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ(CA - Form) เพื่อให้การเขียนและการนำเสนอของหน่วยงานสินเชื่อมีคุณภาพรวมถึงการจัดอบรมการเขียน CA หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวิเคราะห์การเขียนและการนำเสนอมีคุณภาพมากขึ้น (Coaching & Mentoring & Teaching)
6.คิดแผนงานในการออกแบบ และ นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
7.บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากลูกค้า การ Structure วงเงินให้เหมาะสม รวมถึงการ Defense Case กับผู้อนุมัติสินเชื่อ
8.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการปล่อยสินเชื่อ (รายเดือน/ไตรมาส/ปี)
9.วางแผนงานสำหรับโปรเจคใหม่ของบริษัท 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
ติดต่อ