ตำแหน่ง : MIS-Assistant Manager(ERP)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 30-40 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
มีหน้าที่หลักในการดำเนินการ การจัดการโครงการการฝึกอบรมลูกค้า การวิเคราะห์ธุรกิจ การออกแบบโซลูชัน การวิเคราะห์ช่องว่าง การติดตั้งซอฟต์แวร์ การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ การทดสอบและการฝึกอบรมที่นำไปสู่การใช้งานซอฟต์แวร์ ERP ของ COM7 รับผิดชอบด้านการใช้งานจะทำงานโดยตรงกับลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายในเพื่อช่วยในการแปลงไฟล์ข้อมูล นอกจากนี้ยังรับผิดชอบด้านการใช้งาน และจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนหลังการขึ้นระบบทั้งกับลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน
ความรับผิดชอบหลัก

-          ระบุและจัดทำเอกสารการร้องขอการเปลี่ยนแปลง

-          ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อแรกตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

-          ทำงานร่วมกับทีมโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะส่งมอบตามแผนและงบประมาณ

-          รับผิดชอบในการประมวลผลงานและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์การประชุมทางวิดีโอและอยู่ร่วมกับลูกค้า

-          ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์พีซีและเทอร์มินัล

-          รองรับไคลเอนต์ในการทดสอบระบบก่อนที่จะใช้งานจริง

-          กำหนดค่าซอฟต์แวร์ให้ตรงตามการออกแบบโซลูชันที่ต้องการ

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

พื้นฐานทางด้านบัญชี / การเงิน

พื้นฐานทางด้านการใช้งานโปรแกรม

พื้นฐานทางด้านการจัดการ

มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

มีความสามารถด้านการบริหาคน/งาน

มีทักษะในการโน้มน้าวและทำให้ผู้อื่นคล้อยตาม

เป็นคนขยัน

เป็นคนมุ่งมั่น

เน้นการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท บัญชี และ/หรือ การเงิน และ/หรือ ทางด้านการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 3-5
คุณสมบัติอื่นๆ
มีความรู้ความเข้าใจหรือใบรับรองด้านการใช้งานระบบ การขึ้นระบบ การควบคุมการขึ้นระบบ และ/หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ